Algemene voorwaarden Digital Dushi

Versie 2020

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@digitaldushi.nl.

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 01 : Definities
Artikel 02 : Toepasselijkheid
Artikel 03 : Aanbiedingen en offertes
Artikel 04 : De overeenkomst
Artikel 05 : Annulering
Artikel 06 : Geheimhouding
Artikel 07 : Tarieven
Artikel 08 : Betaling en incassokosten
Artikel 09 : Conformiteit, contractduur en opzegging
Artikel 10 : Uitvoering opdracht
Artikel 11 : Wijzigen opdracht en meerwerk
Artikel 12 : Klachtenregeling
Artikel 13 : Intellectueel eigendom
Artikel 14 : Aansprakelijkheid
Artikel 15 : Overmacht
Artikel 16 : Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Digital Dushi.
 2. Digital Dushi: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Digital Dushi, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78713498 en gevestigd te (2805 JA) Gouda aan de Gloucesterstraat 17.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Digital Dushi.
 4. Klant: de ondernemer die een samenwerking aangaat met Digital Dushi of degene die een dienst en/of product afneemt.
 5. Bezoeker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de website van Digital Dushi zonder een dienst af te nemen.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Digital Dushi en de klant waarin onder andere staat opgenomen welke diensten Digital Dushi voor de klant verricht.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Digital Dushi georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Digital Dushi gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Digital Dushi en op elke tot stand gekomen overeenkomst -op afstand- tussen Digital Dushi en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Digital Dushi zijn in te zien en zij op verzoek van de klant -langs elektronische weg- zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant kan op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Digital Dushi. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
 5. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien partijen dit expliciet en schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Digital Dushi gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst en/of product af te nemen.
 2. Offertes die specifiek opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) klant gegeven worden.
 3. Een aanbod en/of een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 4. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een offerte. Digital Dushi mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 5. De aangeboden dienst bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 6. Alle afbeeldingen, teksten en specificaties die getoond worden op onder andere de website van Digital Dushi zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Digital Dushi

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van (schriftelijke) aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag of door ondertekening van de overeenkomst.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Digital Dushi onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Digital Dushi passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaalt, zal Digital Dushi daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Digital Dushi kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Digital Dushi op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien Digital Dushi zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Bij de aankoop van een dienst heeft een klant geen recht op annulering, tenzij Digital Dushi en de klant dit in onderling overleg bepalen.
 2. Indien de klant en Digital Dushi een (bel)afspraak hebben kan de klant deze afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien de klant later annuleert dan is Digital Dushi gerechtigd om een bedrag van € 25, – exclusief btw in rekening te brengen.
 3. Indien de klant een product bestelt uit de webwinkel van Digital Dushi heeft de klant geen recht op annulering dan wel retoursturing. Immers gaat het om producten die gemakkelijk opgeslagen kunnen worden op een eigen duurzame gegevensdrager. In overleg en met schriftelijke toestemming van Digital Dushi kan er afgeweken worden van deze bepaling.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Digital Dushi heeft te allen tijde het recht om een klant te weigeren indien zij van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de klant beter door een ander geholpen kan worden.
 2. Beiden partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de gesprekken en/of bij de uitvoering van de opdracht. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken.
 3. Digital Dushi bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.
 4. De klant kan een verzoek bij Digital Dushi indienen om alle gegevens en informatie die in het bezit is van Digital Dushi te verwijderen.
 5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Digital Dushi niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
 4. Digital Dushi kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

 

Artikel 8. Betaling en incassokosten.

 1. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Digital Dushi te melden.
 3. Indien Digital Dushi om wat voor reden dan ook een bedrag aan een klant verschuldigd is dan heeft zij het recht om dit bedrag te verrekenen met een nog openstaande factuur. Dit recht heeft de klant niet en hij kan nimmer (een deel van) de factuur verrekenen.
 4. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en is Digital Dushi gerechtigd om de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij in de hoedanigheid van een consument handelt) of de wettelijke handelsrente (als hij in de hoedanigheid van een ondernemer handelt) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
 6. 15% over de eerste € 2.500;
 7. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 8. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 9. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 10. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 11. De volledige vordering van Digital Dushi op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 12. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
 13. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 14. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

 

Artikel 9. Conformiteit, contractduur en opzegging

 1. Digital Dushi staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. De klant dient te onderzoeken of het geleverde conform de overeenkomst is uitgevoerd. De klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Alle overeenkomsten worden aangegaan voor een minimale duur van drie maanden. Na verloop van deze termijn geldt dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.
 4. Indien Digital Dushi en de klant een termijn voor afronding van de overeenkomst zijn aangegaan is dit nimmer een fatale termijn.
 5. Indien de klant de overeenkomst met Digital Dushi wil opzeggen kan dit desgewenst per direct geschieden. De klant is bij opzegging een vergoeding verschuldigd naar rato in verband met de door Digital Dushi uitgevoerde werkzaamheden.
 6. Digital Dushi kan alle gegevens dan wel haar -nog te verrichten- werkzaamheden na afloop van de overeenkomst overdragen aan de klant of aan derden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt dan zal Digital Dushi deze kosten in rekening brengen bij de klant.

 

Artikel 10. Uitvoering opdracht

 1. Digital Dushi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.
 2. Digital Dushi verklaart dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de klant zoveel mogelijk in acht genomen worden.
 3. Digital Dushi zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uit te voeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Zij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat. Derhalve zijn alle overeenkomsten met Digital Dushi aan te merken als een inspanningsverplichting.
 4. Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan Digital Dushi verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Digital Dushi om de opdracht uit te voeren.
 5. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Digital Dushi de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Digital Dushi is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Digital Dushi is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Indien Digital Dushi en de klant overeen zijn gekomen om de opdracht in fasen uit te voeren is Digital Dushi gerechtigd om de uitvoering van die onderdelen op te schorten totdat het gewenste doel is bereikt in een vorige fase.
 7. Als Digital Dushi kosten aan derden dient te betalen dan zal Digital Dushi te allen tijde vermelden dat de klant verantwoordelijk is voor het betalen van deze facturen en zal Digital Dushi deze facturen naar de klant (laten) versturen.

 

Artikel 11. Wijziging opdracht en meerwerk

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.
 2. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 3. Digital Dushi kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Digital Dushi zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 4. Digital Dushi mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Digital Dushi beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Digital Dushi via info@digitaldushi.nl
 3. Bij Digital Dushi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Digital Dushi binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Digital Dushi in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Digital Dushi behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. De klant verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten van Digital Dushi worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Daarnaast mag dit recht niet overgedragen worden aan derden.
 3. Het is niet toegestaan om de website van Digital Dushi of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Dushi.
 4. Alles dat Digital Dushi levert, blijft eigendom van Digital Dushi totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 5. Als Digital Dushi haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Digital Dushi om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Digital Dushi deze terug kan nemen of veilig kan stellen. Indien derden beslag leggen op de door Digital Dushi geleverde zaken dan dient de klant dit onmiddellijk mede te delen aan Digital Dushi.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle overeengekomen opdrachten geldt dat Digital Dushi een inspanningsverplichting heeft. Digital Dushi kan nimmer een resultaat garanderen. Indien een klant Digital Dushi aansprakelijk wil stellen dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Digital Dushi is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming of opzet van Digital Dushi.
 3. Digital Dushi is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
 4. Tevens is Digital Dushi niet aansprakelijk indien zij foto’s en/of afbeeldingen plaatst waar anderen -zichtbaar- op staan dan wel indien deze foto’s en/of afbeeldingen beschermd worden door enige intellectuele eigendomsrechten. Digital Dushi krijgt immers de foto’s en afbeeldingen te allen tijde van de klant en de klant is derhalve aansprakelijk indien een foto en/of afbeelding per abuis door Digital Dushi is geplaatst.
 5. Derden kunnen nimmer Digital Dushi aansprakelijk stellen.
 6. Elk recht van de klant om Digital Dushi aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 7. Indien Digital Dushi aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
 8. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Digital Dushi minus de eigen risico.
 9. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot het maximale declaratiebedrag.
 10. Indien de klant en Digital Dushi een langdurige samenwerking hebben is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Digital Dushi hoeft haar verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Digital Dushi geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.
 4. Indien de situatie van overmacht langer dan een (1) maand duurt, dan mogen alle partijen de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de schade.

 

Artikel 16. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en offertes is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.